Actualisatie convenant Stichting & Gemeente

29 mei 2013 /

De gemeente Valkenswaard en de organiserende Stichting Bloemencorso Valkenswaard zitten regelmatig met elkaar om tafel om allerlei aspecten van dit grote evenement met elkaar te bespreken. Bij het uitvoeren van gemeentelijke plannen op het gebied van bestrating, riolering, herinrichting en nieuwbouw, is het bijvoorbeeld van belang dat er afspraken zijn tussen gemeente en Stichting Bloemencorso over maximale afmetingen van corsowagens. Zodoende kan tijdens de parade een onbelemmerde doorgang worden gegarandeerd. En dat niet alleen op het parcours maar ook op alle zogenaamde ‘aanrijroutes’ van de corsobouwplaatsen naar dat parcours toe. Al in 2006 legden beide partijen deze afspraken in de vorm van een convenant vast.

Die afspraken zijn dit jaar tegen het licht gehouden en het convenant is onlangs geactualiseerd. De meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de oude afspraken: om de associatie gemeente Valkenswaard / Bloemencorso te versterken gaat de stichting, met behoud van haar eigen identiteit, in haar communicatie-uitingen ook de huisstijl van Veelzijdig Valkenswaard gebruiken.

Verder is nu vastgelegd dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om een andere passende bouwlocatie aan te wijzen als een bestaande opbouwlocatie zou moeten verdwijnen als gevolg van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Beide partijen vinden overigens het behouden van bouwplaatsen in, of direct nabij woonwijken, van groot belang om het sociale aspect van het Bloemencorso – het contact met de wijkbewoners – tot zijn recht te laten komen. Voor wat betreft de (maximale) maatvoering van corsowagens geldt dat deze nu 14 meter lang mogen zijn. Dat was tot voor kort 12 meter. De maximale breedte (4,5 meter) en tophoogte (6,5 meter) zijn ongewijzigd gebleven. Ook nieuw in het geactualiseerde convenant zijn de bepalingen over (brand)veiligheid en arbeidsomstandigheden tijdens het opbouwen op de bouwlocaties, tijdens de parade zelf en tijdens het afbreken van de corsowagens.

De ondertekening van dit nieuwe convenant in het jubileumjaar van het Valkenswaardse bloemencorso (60 jaar) vormt een bekrachtiging van de goede samenwerking tussen beide partijen.


BronRedactie: MVB & JMB   ♦   Design & Development: JMB   ♦   Contact: info@corsonetwerk.nl[====]